תקנון מורשת דרך – עדכני 18.01.21

שלום לכולם,

להלן תקנון מורשת דרך כפי שהוא מאושר ורשום אצל רשם העמותות – עדכני לתאריך 18.1.21

מורשת דרך – עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת בישראל (ע”ר) 58-0623155

תקנון העמותה

פרק א’ – העמותה ומטרותיה

1 שם העמותה הינו:

בעברית: מורשת דרך עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת בישראל (ע”ר).

באנגלית: Moreshet Derech Incoming Tour Guides Association 

האגודה הינה עמותה רשומה שמספרה: 580623155.

כתובת העמותה: אצל יו”ר העמותה יונתן שפירא, בר כוכבא 57/16 גבעה צרפתית, ירושלים, 9789209   

2    מטרות העמותה:

2.1  לאגד את כל מורי הדרך המוסמכים, בעלי רישיון, אשר עיסוקם בתיירות הנכנסת.

2.2 לייצג את מורי הדרך מול גורמי ממשלה לרבות: משרד התיירות, משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות המיסים, ביטוח לאומי וכל משרד ממשלתי אחר לשמור ולקדם את מעמדם המקצועי של מורי הדרך, להגן  על יוקרתם המקצועית, ולקדם את תנאי העסקתם. 

2.3 לייצג את מורי הדרך, בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, ברשתות החברתיות, להופיע בכנסים ובירידים בארץ ובעולם, לשם קידום עניינם של מורי הדרך. 

2.4 לייצג את מורי הדרך מול המעסיקים וארגוני המעסיקים בענייני יחסי עבודה, שכר, תנאי עבודה אישיים וקיבוציים וכיוצא בזה. לנהל מו”מ מול המעסיקים ואירגוני המעסיקים, ולחתום על הסכמים קיבוציים. תוך שאיפה לשיפור תנאי עבודתם והעסקתם של מורי הדרך.

2.5 לנהל מו”מ ולחתום על הסכמים עם גופים המעוניינים ויכולים לקדם את מטרות העמותה ואת עניינם וצרכיהם של מורי הדרך.

2.6 לפעול מול גורמי משרד התיירות בכל הקשור להכשרתם והסמכתם של מורי דרך. לרבות הליכי הסינון, ההכשרה, ההסמכה והרישוי של מורי דרך חדשים, ולפעול להגברת האכיפה, ולקידום החקיקה במאבק בהדרכה הבלתי מוסמכת.

2.7 לקבוע כללי אתיקה והתנהגות בקרב חברי העמותה. בינם לבין עצמם וכלפי גורמי חוץ, לקוחות גורמי ממשל וסוכני תיירות.

2.8 לעסוק בפעילות כלכלית פיננסית לשם קידום האינטרסים של העמותה ושל חברי העמותה. לרבות קיום אירועים חברתיים, כנסים, השתלמויות והכשרה מקצועית לחברי העמותה.

2.9 ליזום לתכנן להפיק ולבצע כל פעולה שהיא לשם קידום מטרות העמותה.   

3    עקרונות העמותה:

3.1 העמותה נועדה לשרת את חבריה על בסיס של שוויון ביניהם ולקדם את ענייניהם המקצועיים והציבוריים.

3.2 העמותה לא תחלק רווחים או דיבידנדים, רווחי העמותה, במידה שיצטברו כאלה, יושקעו בה וישמשו לקידום מטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חברי העמותה אסורות בתכלית האיסור. 

3.3 במקרה שהעמותה תחדל מפעילות ותפורק, ייפרעו חובותיה במלואם, והנכסים שיוותרו יועברו לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ”ט-1999 בעלת מטרות דומות. למען הסר ספק נכסים אלו לא יחולקו בין חברי העמותה.
ושוב: במקרה של פירוק יועבר רכוש המוסד לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריו.

3.4 איסור זיקה מפלגתית – “מורשת דרך” היא אגודה א-פוליטית ולא תנקוט עמדה בשאלות פוליטיות, שאינן בתחום מטרותיה וערכיה.

פרק ב’ – חברות בעמותה

4 החברים בעמותה

4.1 כל מי שרשום בפנקס החברים של העמותה. 

4.2 כל מי שרשום כאמור ובתנאי ששילם את דמי החבר השנתיים.

4.3 כל מי שהתקבל כחבר בעמותה בהתאם להוראות תקנון זה.

תנאי הקבלה לעמותה:

רשאי להתקבל כחבר בעמותה רק מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המצטברים כדלהלן:

5.1 הוא בעל רישיון חוקי ותקף של מורה דרך מוסמך בישראל.

5.2 העיד על עצמו כי עיקר עיסוקו בתיירות נכנסת.

5.3 שילם את תשלומי דמי החבר ואין לו חובות לעמותה.

5.4 חתם על בקשה להצטרף כחבר בעמותה.

6     הליך קבלת חברים חדשים לעמותה:

6.1 המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש למזכירות בקשה בלשון זו:

“אני הח”מ (שם, ת.ז., מספר רישיון מורה דרך, מען, כתובת דוא”ל, מספר טל. נייד) שעיקר עיסוקי בהדרכה הוא בתיירות נכנסת, מבקשלהיות חבר ב”מורשת דרך” עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת בישראל בישראל ע”ר 580623155..
הנני מצהיר/ה כי אינני חבר/ה באירגון עובדים אחר אשר נוגד את חברותי במורשת דרך.
מטרות “מורשת דרך” ותקנון העמותה ידועים לי ומקובלים עלי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה”. לבקשה יצורף צילום רישיון המורה הדרך של המבקש/ת להתקבל כחבר/ה בעמותה.

6.2 היה ולמזכירות נוצר ספק בדבר נכונות הפרטים כפי שמילא המבקש ב”טופס הבקשה”, תוכל “המזכירות” לבקש מהמועמד לתמוך את בקשתו במסמכים כפי שיידרש.

6.3  המזכירות תחליט על בקשת המבקש וקבלתו כחבר בעמותה, או על דחיית הבקשה. ערעור על החלטה הדוחה בקשה להתקבל כחבר בעמותה תידון ותוכרע באופן סופי על ידי “המועצה”.  

6.4 העמותה תקבל לשורותיה ללא הבדל דת, גזע או מין או אפליה,מכל סוג שהוא כל מורה דרך העומד בתנאי הקבלה על פי תקנון זה.

6.5 החברות בעמותה הנה אישית וולונטרית ואיננה ניתנה להעברה או הורשה.   

7    הפסקת החברות בעמותה:

חברותו של חבר בעמותה תפקע מאליה בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן:

7.1 במותו של החבר.

7.2 בפרישת חבר מהעמותה באמצעות הודעה בכתב שתימסר למזכירות העמותה.

7.3 תוך שלושה חודשים מיום שחדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות לחברות בעמותה, והליקוי לא תוקן על ידי החבר לאחר שקיבל הודעה על הליקוי ונדרש לתקנה.

7.4 בהתברר כי הצהרת החבר ב”טופס הבקשה לקבלה” הייתה כוזבת. 

7.5 בהוצאת החבר מהעמותה בהתאם לאמור להלן.

8     הוצאת חבר מהעמותה:

ה”אסיפה הכללית” רשאית להחליט להוציא חבר מהעמותה בהתקיים אחד מאלה:

8.1 עפ”י החלטת “ועדת האתיקה” הממליצה על הרחקת החבר מהעמותה לזמן קצוב של עד חצי שנה 

8.2 עפ”י המלצת ה”מזכירות” כאשר החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה המוסמכים
או כאשר החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.

8.3 הצעה להוציא חבר מהעמותה תובא לאסיפה הכללית לאחר דיון והחלטה בעניין של “המועצה”.

8.4 לא יוצא חבר מהעמותה לפני שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו

9 פנקס החברים

העמותה תנהל פנקס חברים בו ירשמו כל חבר, מענו, מס’ זהותו, מספר רישיון מורה הדרך שברשותו, שפות בו הוא מורשה להדריך תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.

פרק ג’ – מוסדות העמותה

סימן א’ – כללי:

10    מוסדות העמותה וממלאי תפקידים בעמותה הם:

10.1 ה”אסיפה הכללית”: כלל חברי העמותה.

10.2 “המועצה”:  הנבחרת על ידי ה”אסיפה הכללית”.

10.3 יושב ראש העמותה:  ליו”ר העמותה ייבחר מי שקיבל את מירב הקולות בבחירות 

10.4 ה”וועד המנהל ” (מזכירות): היו”ר ועוד שישה חברי עמותה נוספים שיבחרו באופן שיפורט בהמשך ישמשו כוועד מנהל העמותה.

10.5 ועדת האתיקה ויו”ר וועדת האתיקה – מיד עם היבחרה תיבחר “המועצה” מבין חבריה את שלושת חברי “ועדת האתיקה”.

10.6 ועדת הביקורת: ויו”ר “ועדת הביקורת”:  “האסיפה הכללית” תצביע בהצבעה נפרדת עבור שלושת חברי “וועדת הביקורת” המועמד שזכה ברוב הקולות יכהן כיו”ר “ועדת הביקורת”.

10.7 ועדות פעולה שונות הנבחרות ו/או המתמנות ע”י “המועצה”, רכזיהן יהיו חברי “המועצה”.

סימן ב’ – “האסיפה הכללית”:

11 כלל חברי העמותה יהוו את “אסיפה הכללית” כמשמעותה בחוק העמותות.

12    תפקידי וסמכויות האסיפה הכללית:

12.1 לאשר את התקציב השנתי של העמותה.

12.2 לבחור את יו”ר העמותה את חברי “המועצה” ואת ועדת הביקורת של העמותה.

12.3 יכולה להעביר מכהונתו את יו”ר העמותה בכינוס רגיל או בכינוס שלא מן המניין, וברוב של 75% מהנוכחים בכינוס.
מיניין חוקי לכינוס שכזה לא ייפחת מ 150 חברי העמותה או 15% מהחברים על פי הגבוהה ביניהם. 

12.4 לקבל דו”חות מ”ועדת הביקורת” ו”המועצה” ולאשר אותם.

12.5 להחליט על פירוק מרצון של העמותה. החלטה על פירוק מרצון של העמותה תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מחברי העמותה.  בכינוס שעליו נתנה לכל חברי העמותה הודעה לפחות 21 ימים מראש ותוך ציון מפורש כי באסיפה תעלה להצבעה החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים.

13   כינוס האסיפה הכללית:  (אסיפה רגילה):

13.1 אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה, ולא פחות מאחת לשנה.

13.2 הודעה מוקדמת של 30 ימים לפחות, שתפרט את המקום, היום והשעה בה תיערך האסיפה ואת סדר יומה, תישלח לכל אחד מחברי העמותה.

14  כינוס (אסיפה שלא מן המניין):

14.1 “הוועד המנהל” רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, (בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק העמותות, ועליו לעשות כן לפי החלטה  בכתב של ועדת הביקורת, או דרישה בכתב של 10% מחברי העמותה, או הצבעה של לפחות 8  מכלל חברי “המועצה” שהתקיימה בישיבת “המועצה”.

14.2 הליכי זימון האסיפה שלא מן המניין יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה ואולם הוועד המנהל (מזכירות) יהיה רשאי לפרסם לפחות 14 ימים לפני מועד האסיפה המתוכנן. 

15     ניהול האסיפות – מניין חוקי – קולות החברים:

15.1 אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה – בין באסיפה רגילה ובין באסיפה שלא מן המניין – אלא אם יהיה נוכח, בתחילת הדיון מניין חוקי, כשיהיו נוכחים במקום חברים אשר להם ביחד לפחות 25% ממספר הקולות של חברי העמותה (מניין חוקי).

15.2 במידה שלאחר חלוף חצי שעה מתחילת האסיפה המיועדת, עדיין לא יהיה מניין חוקי לאסיפה, תתקיים האסיפה כשיהיו נוכחים במקום חברים אשר להם ביחד לפחות 15% ממספר הקולות של חברי העמותה.

15.3 במידה שלאחר חלוף שעה מתחילת האסיפה המיועדת, עדיין לא יהיו מניין חוקי לאסיפה, תתקיים האסיפה באותו המקום בכל מספר נוכחים שהוא.

15.4 יו”ר העמותה, או מי שימונה על ידו, ישמש כיו”ר האסיפה  ובהעדר היו”ר יבחרו חברי “המועצה” באחד החברים האחרים במועצה הארצית לשמש כיו”ר האסיפה.

15.5 כל ההצבעות באסיפה הכללית תהיינה בהרמת ידיים יחד עם כרטיס הצבעה, אלא אם כן דרשו לפחות מחצית מהנוכחים באסיפה, הצבעה חשאית.

15.6 ההשתתפות וההצבעה באסיפה תהא קול אחד לכל חבר.

15.7 בכפוף לתנאים והאפשרויות במועד האסיפה הכללית, יתארגן “הוועד המנהל” כדי לאפשר למרבית חברי העמותה השתתפות בהצבעה, בדרך של מעטפות כפולות או בכל דרך הצבעה שתאפשר זיהוי המצביע ופיקוח על טוהר הבחירות.

“נוכח” בתקנון זה – לרבות בדרך של השתתפות באמצעים אלקטרוניים, בתוכנת ZOOM או דומה לה, באופן המוודא זהות המשתתף. 

מובהר כי ניתן, על פי הצורך, לקיים ישיבות אסיפה כללית גם באמצעות שיחת וידאו (Video Conference), או בכל טכנולוגיה אחרת, בה רואים ושומעים בו זמנית את החבר המשתתף באסיפה בזמן אמת.

מובהר כי לא תתקיים  ישיבה או הצבעה באופן שלא שניתן לראות ולשמוע בו זמנית את המשתתף בה בזמן אמת,ולא תתקיים ישיבה או הצבעה בשיחת ועידת קולית. 

16      החלטות:

16.1 החלטות – בין באסיפות רגילות ובין באסיפות שלא מן המניין – תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה, אלא אם כן החוק ו/או הוראות תקנון זה מחייבים אחרת.

16.2 החלטה בנושאי הוצאת חבר מהעמותה, מחייבת אישור של האסיפה הכללית. ותתקבל ברוב של חברי העמותה המצביעים על הצעת ההחלטה ובלבד שניתנה הודעה מראש על הכוונה להביא להצבעה ב”אסיפה הכללית” המתכנסת את הצעת ההחלטה האמורה.

16.3 “רוב מיוחד” רוב של שלושה רבעים מחברי העמותה.

החלטה בדבר שינוי אופן בחירת יו”ר העמותה, אופן מינוי חברי “המזכירות”, אורך תקופת הכהונה, תתקבל ברוב מיוחד,אורך תקופת הכהונה לא יוארך מעבר לשלוש שנים.

17      פרוטוקול:

יו”ר האסיפה ידאג לרישום פרוטוקול שיכלול את תמצית הדיונים ואת ההחלטות שהתקבלו באסיפה, הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.
הפרוטוקול ייחתם בידי יו”ר האסיפה ובידי חבר “הוועד המנהל” אחד לפחות.

סימן ג’ – “המועצה”:

18.1 “המועצה” של העמותה תימנה שבעה עשר חברים בעמותה אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית השנתית, לתקופה התחומה בין שתי אסיפות כלליות שנתיות רצופות ובכל מקרה עד למועד בחירתה של מועצה ארצית חדשה ועד 4 שנים לכול היותר.

18.2 כחברי המועצה ימונו אותם שבעה עשר החברים אשר קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר.

19 הבחירות:

19.1 הבחירות ל”מועצה” תתקיימנה בכל “אסיפה כללית” שנתית שנייה, אחת ל – 24 חודשים לכל היותר. 

19.2 הבחירות למועצה הארצית תהיינה אישיות וחשאיות ותתנהלנה באמצעות הטלת מעטפות ובהן פתקי הצבעה בקלפי.

19.3 בבחירות ב”אסיפה הכללית” יבחרו חברי העמותה את “המועצה” המונה שבעה עשר חברים ואת שלושת חברי וועדת הביקורת.

19.4 נוהל זה בא להסדיר את אופן עריכת הבחירות, הצגת מועמדות, תהליך הבחירה וקביעת הנבחרים.

20 ועדת בחירות למועצה:

20.1 לקראת קיום ה”אסיפה הכללית” בשנה שבה מתקיימות בחירות למוסדות העמותה, ה”הוועד המנהל”  יפרסם בקרב חברי העמותה, הודעה איתור חברים המעוניינים לכהן ב”ועדת הבחירות”. המועצה תבחר מבין המועמדים, בהצבעה, את חברי “ועדת הבחירות”.

20.2 הוועדה תכלול שלושה חברים ותבחר מתוכה את יו”ר הוועדה. הוועדה רשאית לצרף חברים נוספים בהסכמת המזכירות ובתנאי שיהוו מספר בלתי זוגי.

20.3 רשאים לכהן כחברי “ועדת הבחירות”, חברי העמותה, הכשירים להיבחר ואשר אינם חברים ו/או עובדים במוסדות העמותה.

20.4 חברי “ועדת הבחירות”, לא רשאים להתמודד בבחירות לאף אחד ממוסדות העמותה. 

20.5 “ועדת הבחירות” תפקח על קיום הליך הבחירות, תכריע בשאלות שנויות במחלוקת שתתעוררנה במהלכן, תכריע בעררים על אופן עריכת הבחירות ותקבע סופית את תוצאות הבחירות ותפרסמן.

20.6 רשימת שמות חברי “ועדת הבחירות” תפורסם עד 75 ימים טרם מועד הבחירות באמצעות דיוור ישיר ו או בדואר אלקטרוני ו/או פרסום בערוצי הפרסום של העמותה.

20.7 חבר אגודה המעוניין להתנגד לבחירתו של חבר שנבחר ל”ועדת הבחירות” יוכל לעשות כן עד תום 14 יום ממועד פרסום הרשימה. “ועדת הביקורת” תדון בהתנגדות ותיתן החלטתה. החלטת “ועדת הביקורת” תהיה סופית.

20.8 במידה וייפסל חבר מחברותו ב”ועדת הבחירות” הוועד המנהל (מזכירות) יבחר חבר אחר תחתיו ובהתאם יפורסם שמו של  הנבחר החדש. יש לאפשר הגשת התנגדות גם כנגד בחירתו של החבר בחדש כמפורט בסעיף 20.7 לתקנון.

20.9 הפרסום האחרון של שמות חברי הוועדה יהיה עד ולא יאוחר מ – 50  יום טרם מועד הבחירות.

21 הליכים קודמים לבחירות ל”מועצה”:

21.1 לפחות 90 יום קודם למועד ה”אסיפה הכללית” (שבה יתקיימו הבחירות) יפרסם ה”הוועד המנהל (מזכירות)” הודעה על קיום בחירות ל”מועצה” ו ל”וועדת הביקורת” ותזמין את חברי העמותה להציע את מועמדותם ותציין את המועד האחרון להגשת המועמדות שהוא 60 יום לפני מועד הבחירות.

21.2 הודעה על הבחירות תפורסם באתר האינטרנט של העמותה, בדואר אלקטרוני ובכל דרך שתביא את ההודעה לחברים.

21.3 העמותה תפיץ בין חבריה טופס הצעה למועמדות למוסדות העמותה בו החבר/ה שירצו בכך יוכלו להציע את מועמדותם ל”מועצה”, ל”וועדת הביקורת” ו/או ימליץ על מועמדותם של חברים אחרים.

21.4 “ועדת הבחירות” תבדוק את כשירותם של המועמדים להתמודד בבחירות. הוועדה תודיע למועמד על כשירותו ותקבל את אישורו של המועמד לא יאוחר מ 50 יום קודם למועד הבחירות.

21.5 חבר/ה שנפסל/ה מועמדותו/ה רשאי/ת לערער בפני המזכירות לפחות 40 ימים קודם למועד הבחירות.

21.6 “הוועד המנהל” (מזכירות) ידון בערעורים שנמסרו ותכריע לפחות 35 ימים קודם למועד הבחירות. המזכירות תודיע בכתב על ההחלטה לחבר/ה המערער/ת.

21.7 לפחות 30 ימים קודם למועד הבחירות תפרסם “וועדת הבחירות” את רשימת המועמדים לפי סדר א-ב ל”מועצה” ול “וועדת הביקורת” בצירוף הזמנה לכנס וסדר היום.

21.8 לפחות 30 ימים טרם מועד הבחירות תשלח “ועדת הבחירות” בדואר, בדואר אלקטרוני ובכל דרך שהיא לכל חברי האגודה הודעה המפרטת סדרי ההצבעה לרבות בדרך של משלוח בדואר, מעטפה קישור אלקטרוני  וטופס אלקטרוני להצבעה עם רשימת המועמדים כשהם חתומים בחותמת האגודה.

21.9 המצביע יבחר/יסמן את בחירתו ברשימת המועמדים ויבחר לא יותר מ-7 שמות של מועמדים למועצה, ובנוסף לא יותר מ – 3 מועמדים ל”וועדת הביקורת”. סימון השמות יתבצע באמצעי שאינו ניתן לשינוי. רשימות שיכללו סימון של מספר מועמדים גדול יותר תפסלנה.

כל החברים ישלחו את הצבעתם באמצעות קישור אלקטרוני וזאת עד למועד שפורסם בהודעה כאמור בס’ 21.8 לעיל, ויחולו יתר ההוראות המפורטות בהודעה כאמור בס’ 21.8 לעיל.   

21.10 ככל שההודעה כאמור בס’ 21.8 ציינה דרכי הצבעה בדואר יחולו ההוראות הבאות :חברים שיבחרו לבצע את הצבעתם באמצעות משלוח מעטפות ההצבעה בדואר יעשו זאת באופן  הבא
המצביע ימלא את טופס ההצבעה בבחירות ל”מועצה” ולוועדת הביקורת” כאמור בסעיף 21.9 את טופס הבחירה החתום, יכניס למעטפה החתומה, יסגור את המעטפה וידביקה אם יחפוץ בכך, את המעטפה ובה טופס הבחירה יכניס לתוך מעטפה שניה יחד עם דף עליו יכתוב את שמו מספר מורה דרך שלו ויחתום עליו.

21.11 מעטפת הדואר עם רשימת ההצבעה תיחתם ותישלח בדואר לכתובת העמותה עם ציון שמו של החבר המצביע וכתובתו על גבי מעטפת דואר רגילה. המעטפות חייבות להגיע למשרדי העמותה עד ליום לפני קיום האסיפה הכללית שבא מתקיימות בחירות.

המעטפות יישמרו במשרדי העמותה, בקופסת קלפי נפרד שתחתם ותנעל יום לפני מועד הבחירות בשעה 23:00. 

21.12 בהגיע מעטפה עם פתק בחירה למשרדי העמותה תוודא ועדת הבחירות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני כי המעטפה נשלחה ע”י החבר ששמו רשום על גבי המעטפה.

21.13 ביום הבחירות יועברו המעטפות החתומות ויימסרו לידי “ועדת הבחירות”.
חברי הוועדה יסמנו בקו בפנקס הבוחרים את שמם של החברים שהצביעו באמצעות הדואר, כך שלא תתאפשר הצבעה כפולה.

21.14 לאחר שסימנה בפנקס הבוחרים את שם החבר תפתח “ועדת הבחירות” את המעטפה החיצונית ותעביר את המעטפה הפנימית, החתומה בחותמת האגודה לתיבת הקלפי. 

21.15 בתום יום הבחירות תיפתח תיבת הקלפי ויספרו הקולות. פתיחת המעטפות וספירת קולות המצביעים יפוקחו בידי ובנוכחות נציג “ועדת הביקורת”. טפסי ההצבעה יחתמו בידי וועדת הביקורת וישמרו כראייה לתקינות הליך הבחירות ותוצאותיהן.

22     כשירות לבחור ולהיבחר: 

22.1 הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות למוסדות העמותה נתונה לכל חבר עמותה. 

22.2 רשאי להציג מועמדות ולהיבחר למוסדות הארגון מי שעונה על התנאים הבאים:

22.2.1 חבר עמותה לפחות בשלושה החודשים שקדמו למועד האסיפה הכללית, ובמועד האסיפה לא פקעה חברותו.

22.2.2 לא ייבחר ולא יכהן למוסדות העמותה מורה דרך הנותן שירותים בשכר לעמותה.

23    מילוי מקום שנתפנה:

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר במועצה הארצית. ימונה תחתיו החבר שקיבל בבחירות האחרונות את מספר הקולות אשר מעמידו במקום ה – 16 במניין וכך הלאה.

24    הפסקת כהונה:

חברותו של חבר “המועצה” תסתיים כאשר התקיים בחבר אחד מאלה:

24.1 יחדל להיות חבר בעמותה.

24.2 יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.

24.3 במהלך שנה קלנדרית נעדר משלוש ישיבות של “המועצה” אלא אם נעדר מחמת תפקיד, או שליחות, אליהם נשלח בידי העמותה. ל”מועצה” שמורה הזכות להחליט אחרת וזאת לאחר שניתנה לחבר זכות שימוע.

24.4.1 “וועדת האתיקה” החליטה על הפסקת חברותו של חבר “המועצה” עקב כך שהחבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטות מחייבות של מוסדות העמותה המוסמכים ו/או פעל בניגוד למטרות העמותה או במטרה לפגוע בעמותה. הפסקת חברותו של חבר ב”מועצה” כפופה לאישור ה”אסיפה הכללית” לאחר שה”מועצה” אשרה את הפסקת חברותו של חבר במועצה והביאה את ההצעה להחלטת ה”אסיפה הכללית”.

24.4.2 החליטה “המועצה” להמליץ ל”אסיפה הכללית” להפסיק חברותו של חבר במועצה, רשאית המועצה עד להחלטת ה”אסיפה הכללית” בעניין אותו חבר להחליט כי אותו חבר לא יכהן בתפקידים שהוטלו עליו על ידי המועצה.

25    תפקידים וסמכויות:

“המועצה” תפעל להגשמת מטרות העמותה, תתווה את המדיניות ואת קווי הפעולה למוסדותיה ולממלאי התפקידים שבה וכן:

25.1 יו”ר העמותה ניבחר ע”י האספה הכללית היא זאת שרשאית להפסיק את כהונתו. במידה והחליטה המועצה ברוב של שני שליש מחבריה להפסיק את כהונתו של יו”ר העמותה, תובא החלטת המועצה להצבעה באסיפה כללית, שלא מן המניין שתכונס בדחיפות ועל פי תקנון זה.
אישור החלטת המועצה בדבר הדחת יו”ר העמותה מצריך רוב מיוחד של שני שלישים מחברי העמותה

25.2 “המועצה” תבחר מבין חבריה ממלאי תפקידים שונים וכן מוסמכת המועצה לבטל מינויים שהחליטה עליהם כאמור וזאת לאחר מתן זכות שימוע לחבר.

25.3 “וועדת הביקורת” תגיש דיווח לאספה הכללית ביחס לפעילות המועצה והוועד המנהל.  דיווחי וועדת הביקורת יובאו להצבעה כחלק מסדר היום באסיפה הכללית.

25.4 תדון ותכריע בכל שאלה עקרונית חשובה הנוגעת לאושיות העמותה.

25.5 “המועצה” תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים או כאשר לפחות חמישה מחברי “המועצה” ידרשו זאת בכתב מאת הוועד המנהל.

25.6 הוועד המנהל יאשר את המאזן השנתי המבוקר של העמותה.

25.7 ישיבות “המועצה” תהיינה פתוחות לחברי העמותה בכפוף לאמור להלן: העמותה תפרסם מראש את מועד ומיקום ישיבות המועצה באתר האינטרנט של העמותה. חברי העמותה יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבות המועצה כמשקיפים בלבד ללא זכות דיבור. יו”ר העמותה יהיה רשאי להרחיק מהישיבה אורחים המפריעים למהלך התקין של הישיבה. 

26    כינוס אסיפת מועצה רגילה:

26.1 האסיפה הרגילה של “המועצה” תכונס על ידי הוועד המנהל ארבע פעמים בשנה.

26.2 הודעה מוקדמת של 14 ימים לפחות, שתפרט את המקום, היום והשעה בה תיערך האסיפה ואת סדר יומה, תישלח לכל אחד מחברי “המועצה”, וכן ליו”ר וועדת הביקורת.

27    כינוס אסיפת מועצה מיוחדת:

27.1 הוועד המנהל (מזכירות) רשאי לכנס בכל עת אסיפה מיוחדת של חברי “המועצה” ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת של העמותה או של 7 חברים מכלל חברי המועצה.

27.2 הליכי זימון של האסיפה המיוחדת יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה ואולם המועצה תהא רשאית לאשר בדיעבד את קיצור זמן ההודעה המוקדמת בדבר כינוס האסיפה וסדר יומה. אסיפה כללית מיוחדת תתכנס בתוך 30 יום מיום שהוחלט על כינוסה. 

28    מניין חוקי:

28.1 אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה ב”מועצה”, בין באסיפה רגילה ובין באסיפה מיוחדת, אלא אם בתחילת הדיון יהיו נוכחים במקום לפחות 9 מחברי “המועצה” (להלן “קוורום המועצה”).

28.2 במידה שלאחר חלוף חצי שעה מתחילת הדיון המיועד עדיין לא יהיו קוורום למועצה, תכונס המועצה בכל זאת והישיבה תתקיים בתנאי שמספר הנוכחים בה לא יפחת מחמישה חברי מועצה.

28.3 במידה שלא תהייה נוכחות של חמישה חברי מועצה כאמור בסעיף 28.2 לעיל, תידחה הישיבה לשבוע ימים לערך ותתקיים בכל מספר נוכחים שהוא. הודעה על מועד הישיבה הנדחית תשלח לחברי “המועצה” על יד הוועד המנהל (המזכירות) סמוך לאחר קביעת המועד הנדחה.

29    קולות החברים:

29.1 כל ההצבעות באסיפת המועצה תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן דרשו לפחות שלושה חברים מהנוכחים באסיפה, הצבעה חשאית.

29.2 אפשר להשתתף ולהצביע באופן אישי בלבד.

30   החלטות:

החלטות “המועצה”- בין באסיפות רגילות ובין באסיפות מיוחדות תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים בהצבעה.

31    הפרוטוקול:

יו”ר העמותה ידאג לרישום הפרוטוקול שיכלול את תמצית מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו. יו”ר העמותה יחתום על הפרוטוקול. הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.

סימן ד’ – הוועד המנהל (המזכירות):

32.1 “הוועד המנהל (המזכירות)” כולם, יבחרו ע”י המועצה. 

32.2 יו”ר העמותה יכהן בוועד המנהל ויעמוד בראשו. 

32.3 “הוועד המנהל” ימנה ברוב קולות את בעלי התפקידים הבאים: סגן היו”ר (שני מינויים), גזבר, מזכיר, נציג העמותה בוועדת האתיקה במשרד התיירות.

33  מילוי מקום שהתפנה:

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר הוועד המנהל (מזכירות), ימונה תחתיו הבא בתור במניין הקולות בבחירות לחברי המזכירות, ובהיעדר מועמד כזה תבחר “המועצה” מחליף מבין חברי המועצה ויכהן עד הבחירות הקרובות

34   הפסקת כהונת חבר ועד מנהל:

חברותו של חבר בוועד המנהל (מזכירות) העמותה תסתיים כאשר יתקיימו בחבר המזכירות אחד מאלה:

34.1 כאשר מכל סיבה שהיא יחדל להיות חבר בעמותה.

34.2 יחדל להיות חבר ב”מועצה”.

34.3 יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב לוועד המנהל(מזכירות).

34.4 בהתאם להחלטה של ה”האסיפה הכללית ” (ע”פי סעיף 28 לחוק) ובכפוף לכך שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו. 

35  תפקידים וסמכויות של הוועד המנהל (מזכירות):

“הוועד המנהל” יפעל במסגרת מטרות העמותה, יקיים את החלטות “המועצה” ויגשים את המדיניות אשר הותוותה על ידי המועצה וכן:

35.1 יבצע את מטרות העמותה ותנהל את כל העניינים השוטפים של העמותה.

35.2 יחליט על גובה דמי החבר המושת על חברי העמותה. 

35.3 ימנה מבין חברי “הוועד המנהל(המזכירות)” את המוסמכים לחייב את העמותה והמורשים לחתום בשם העמותה. 

35.4 ינהל את כל מערכת החשבונות והכספים של העמותה.

35.5 ייצג את העמותה כלפי גורמי חוץ, ע”י היו”ר ו/או מי שמונה על ידה.

35.6 תעסיק עובדים ויועצים ככל שיידרש לפי שיקול דעתה, ובכלל זה מנכ”ל, יועץ משפטי, רואה חשבון וכיוצ”ב ממלאי תפקידים עבור העמותה.

35.7 יקבע את גובה השכר ותנאי העסקה של עובדי העמותה לכשיהיו כאלה.

35.8 ידון ויחליט בבקשות קבלה לעמותה של חברים חדשים. הוועד המנהל(מזכירות) יהיה מוסמך לקבל או לדחות בקשות כאמור.

35.9 יפתח וינהל חשבונות בנק לצרכי העמותה ובכלל זה קבלת אשראי ו/או הלוואות למימון פעילות העמותה וביצוע כל פעולה בנקאית הדרושה לצורך קיום פעילות העמותה. גובה מסגרת האשראי ייקבע מעת לעת ע”י “הוועד המנהל” באישור רו”ח של העמותה  ובהתאם לאישורי הבנק.

35.10 ינהל מו”מ על הסכמים קיבוציים למורי הדרך ותהיה מוסמכת לחתום על הסכמים אלה באופן המחייב את העמותה ואת חבריה.

35.11 ימלא כל תפקיד שהוטל עליה בתקנון ו/או על ידי “המועצה”.

35.12 הוועד המנהל (מזכירות) יפרסם מעת לעת את תנאי השכר הראויים והמתאימים כשכר מורה דרך.

35.13 ל”וועד המנהל” נתונה כל סמכות או תפקיד לצורך קיום תפקידיה וביצוע מטרות העמותה ככל שסמכויות אלה לא נתונות  בתקנון זה או בחוק, או בדין, למוסד, או לממלא תפקיד אחר בעמותה.

35.14   ה”וועד המנהל” יהיה רשאי להקים וועדות משנה ולהאציל להן מתפקידיה וסמכויותיה, וועדות אשר מורכבות גם מחברים שאינם חברי הוועד המנהל (מזכירות) רשאים להמליץ בלבד.

36 כינוס ה”הוועד המנהל (מזכירות)”:

36.1 חברי הוועד המנהל (מזכירות) יתכנסו לפחות פעם אחת בחודש, במועדים על פי שיקול דעתו של יו”ר העמותה.

36.2 אופן כינוס חברי המזכירות וניהול ישיבותיה יהיה נתון לשיקול דעתו של יו”ר העמותה.

37  מנין חוקי:

מנין חוקי של ישיבת הוועד המנהל (המזכירות) יתהווה כשיהיו נוכחים בישיבה לפחות שלושה חברים מכלל חברי הוועד המנהל.

38 החלטות:

38.1 החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

38.2 באין הכרעה במהלך הצבעה כלשהי, תהיה קנויה ליו”ר הזכות לקול נוסף.

39 יו”ר המזכירות:

39.1 יו”ר העמותה ישמש כיו”ר הישיבה של הוועד המנהל (מזכירות) ובהעדרו ישמש אחד הסגנים או מי שחברי הוועד המנהל בחרו. 

39.2 היו”ר ינהל וירשום פרוטוקול שיכלול את מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו. הפרוטוקול ייחתם בידי יו”ר הישיבה ויהיה פתוח לעיון בפני חברי העמותה.

סימן ה’ – יו”ר העמותה:

40.1 תפקידי וסמכויות יו”ר העמותה:

40.1.1 יו”ר העמותה יהיה זה שקיבל את מירב הקולות בבחירות הכלליות.
המועמדים שזכו במקום השני או השלישי יוכלו להחליפו במידה ויתפטר.

40.1.2 יו”ר העמותה אחראי על הפעילות השוטפת של העמותה והובלת המהלכים האסטרטגיים של העמותה על פי הנחיות הוועד המנהל ו”המועצה”.

40.1.3 יו”ר העמותה באישור “הוועד המנהל” ימנה מנכ”ל לעמותה במידת הצורך וכן יחתום איתו על תנאי העסקתו בכפוף לאישור הוועד המנהל.

40.1.4 יו”ר העמותה ימנה ויפעיל את צוות משרד העמותה וכן יחתום על תנאי העסקתם, בידיעת חברי הוועד המנהל.

40.1.5 יו”ר העמותה יהיה אחראי על פעילויות העמותה מול כל גורמי התיירות בארץ ובעולם לפי בחירתו.

40.1.6 על מנת להפעיל את משרד העמותה, בסמכות יו”ר העמותה לחתום הסכמים חד פעמיים ורב שנתיים עם כל גורם, בידיעת הוועד המנהל. לכל הוצאה העולה על 2% ממחזור העמותה, תידרש הסכמת הוועד המנהל.

40.2 יו”ר העמותה יפסיק לכהן בתפקידו באחד מהמקרים ובאופנים המנויים להלן:

40.2.1 נבצר מהיו”ר מסיבות רפואיות באופן זמני מלמלא את תפקידו, ימלא סגן היו”ר את תפקיד היו”ר עד לתום נבצרותו הזמנית של היו”ר כאמור. 

40.2.2 ארכה הנבצרות הרפואית הזמנית של היו”ר יותר מ – 3 חודשים, או שנבצר מהיו”ר מסיבות בריאותיות באופן קבוע מלמלא את תפקידו, יחדל היו”ר מלכהן בתפקידו, סגן היו”ר ימלא את תפקיד היו”ר עד לבחירת יו”ר חדש לעמותה והמועצה תבחר יו”ר חדש לעמותה מתוך חברי המועצה שיכהן עד לכינוס האספה הכללית במועד המוקדם ביותר האפשרי. באספה זו יבחר יו”ר לעמותה. 

40.2.3

סימן ו’ – אתיקה מקצועית וועדת האתיקה

41  הרכבתה ואופן פעילותה של וועדת האתיקה:

41.1 וועדת האתיקה תהייה מורכבת מיו”ר ועדת אתיקה ומשני חברים נוספים אשר יבחרו על ידי חברי “המועצה” למשך זמן כהונתה של המועצה.

41.2 האמור בסעיפים 32.2, 33, 38.1,2, דלעיל, יחול בהתאמה גם על וועדת האתיקה.

41.3 אופן כינוס חברי “וועדת האתיקה” ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו”ר הוועדה.

42 תפקידי וועדת האתיקה:

42.1 לדון בתלונה כלפי חבר בעמותה אשר תוגש על ידי כל חבר אחר בעמותה ו/או על ידי גורמים אחרים חיצוניים, לפיה הפר החבר את כללי האתיקה של מורי הדרך בישראל.

42.2 להחליט אם מעשיו ו/או מחדליו של מורה הדרך יש בהם משום עבירה על כללי האתיקה של העמותה.

42.3 לנקוט כנגד חבר שנמצא אשם בהפרת כללי האתיקה, באמצעים ולהטיל עליו אחד או כמה מהעונשים הבאים: עונש חינוכי, נזיפה, התראה, הרחקה על תנאי, הרחקה מהעמותה לזמן מוגבל (ל 6 חודשים), הרחקה מהעמותה לצמיתות. בכול מקרה תינתן לחבר הזכות לשימוע.

43 החלטות וועדת האתיקה:

43.1 במקרה שהחליטה וועדת האתיקה להרחיק חבר לתקופה מוגבלת, תדווח על כך למזכירות וזו האחרונה תודיע לחבר במכתב רשום, את דבר השעייתו מהחברות בעמותה, משך תקופת הרחקה עד שישה חודשים.

43.2 החלטת הוועדה בדבר הרחקת חבר טעונה אישור האסיפה הכללית אשר תובא להחלטת האסיפה הכללית על פי המלצת “המועצה”.

43.3 חבר אשר מרגיש נפגע מהחלטת הוועדה, יוכל לפנות למועצה הארצית בבקשה מנומקת בכתב, לביטול ו/או שינוי החלטת וועדת האתיקה. משהוגשה בקשה כזו, וועדת האתיקה תמסור למועצה את ממצאיה העובדתיים ואת נימוקיה וזאת לקראת הדיון בבקשה כאמור.

44  כללי אתיקה מקצועית למורי הדרך:

44.1 חובה על מורה הדרך בעת היותו בתפקיד, לענוד את רישיון המדריך המוסמך מטעם משרד התיירות.

44.2 הופעתו החיצונית של מורה הדרך תהא מסודרת, נקייה ולבושו הולם.

44.3 מורה הדרך מופקד על הדרכת תכנית הסיור עפ”י הנחיות הסוכן המארגן ויעשה כמיטב יכולתו לבצעה באופן מושלם. כל שינוי בתוכנית המסלול ייעשה, ככל שניתן, בתיאום עם הסוכן, ובאישורו.  על מורה הדרך לייצג בנאמנות את הסוכן או מארגן התיירות המעסיק אותו.

44.4 בנושאים רגישים מבחינה ציבורית ו/או פוליטית יציג מורה הדרך בפני התייר את מגוון הדעות הרווחות באותו נושא.

44.5 לא יפגע מורה הדרך ברגשותיו הלאומיים או הדתיים של התייר.

44.6 התנהגותו של מורה הדרך כלפי התייר תהייה אדיבה ונימוסית בכל עת.

44.7 מורה הדרך ינהג כלפי חברו בדרך ארץ, מתוך כבוד הדדי ועל פי כללי התנהגות ההולמים את המקצוע.

44.8 חובה על מורה הדרך לקיים ולבצע את החלטות מוסדות העמותה.

45 ערכים וכללי התנהגות של חברי העמותה מורי הדרך:

45.1    ערכים:

45.1.1 חברי העמותה מחויבים לשמירת אמונים למדינת ישראל וכיבוד חוקיה.

45.1.2 החברים בעמותת “מורשת דרך” יפעלו בדרך המכבדת את המדינה, מוסדותיה וסמליה.

45.1.3 מורי הדרך מחויבים לכיבוד מורשתו, דתו ותרבותו של האחר.

46.2 כללי התנהגות:

46.2.1 החבר יפעל במסגרת העמותה, לקידום מטרות העמותה ולהגנה על מעמד מורי הדרך וזכויותיהם.

46.2.2 חבר בעמותה לא יפעל נגד ההכרה ב”מורשת דרך – עמותת מורי בדרך בתיירות נכנסת בישראל ”  כעמותה המייצגת את מורי הדרך בתיירות הנכנסת.

46.2.3 נבחר במוסדות העמותה יפעל בשליחות חברי העמותה כנאמן ציבור. הוא לא יקבל תשלום או טובת הנאה חומרית אישית עקב תפקידו, אלא אם הדבר אושר במפורש בהחלטות “המועצה”.

46.2.4 חבר יכבד את החלטות מוסדות העמותה ולא יפעל בניגוד להן.

46.2.5 חבר הממלא תפקיד במוסד של העמותה, נושא באחריות משותפת להחלטותיה. אם אינו מקבל החלטות אלו, ראוי כי יתפטר מתפקידו.

46.2.6 חבר העמותה ינהג כלפי כל אדם, חברי מורשת דרך וכל אדם אחר בכבוד הדדי, ברעות, ביושר והגינות. כל חבר ינהג בפעילותו בעמותה בניקיון כפיים תוך שמירה על טוהר המידות, לא יפגע בשמה הטוב של העמותה או בשמו הטוב של מח מעמיתיו.

46.2.7 דיונים במוסדות העמותה יתנהלו באורח תרבותי, מתוך סובלנות לדעות הזולת וברוח נאותה.

46.2.8 חבר לא ישתמש בתפקידו ובמעמדו בעמותה כדי לתמוך במפלגה כלשהי, במועמד בבחירות במדינה, ברשויות המקומיות, במוסדות או באגודה אחרת.

סימן ז’ – וועדת הביקורת:

47.1 וועדת הביקורת תמנה 3 חברים אשר ייבחרו בנפרד על ידי האסיפה הכללית למשך תקופת הכהונה של “המועצה” ואלה לא יהיו חברים באותה עת בכל מוסד אחר של העמותה.

47.2 החבר שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר, יתמנה כיו”ר וועדת הביקורת.

48  תפקידיה וסמכויותיה של וועדת הביקורת: (בהתאם לסעיף 30 (א) בחוק

48.1 לבדוק את החשבונות וספרי העמותה ולדווח למועצה הארצית.

48.2 לקבל מכל מוסד, גוף ואדם, כל מסמך ומידע שתבקש בכל הקשור לעמותה, למוסדותיה ופעולותיה.

48.3 לבדוק אם הוועד המנהל פועל בתחום סמכויותיו ובהתאם לתקנון והחלטות מוסדות העמותה.

48.4 להורות על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין.

48.5 דו”ח וועדת הביקורת יועבר לוועד המנהל מייד עם סיומה של הביקורת על הוועד המנהל, והוא יהיה סודי ולא יפורסם בכל דרך שהיא עד להגשתו למועצה הארצית. דוח וועדת הביקורת יובא להצבעה באסיפה הכללית

49  כינוסה של “וועדת הביקורת”:

אופן כינוסה של “וועדת הביקורת” ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו”ר הוועדה. החלטות “וועדת הביקורת” תתקבלנה ברוב קולות חברי הוועדה.

50  הפסקת כהונה של חבר וועדת הביקורת:

חברותו  של חבר ב”וועדת הביקורת” תפקע בהתקיים אחד מאלה:

50.1 החבר יחדל להיות חבר בעמותה.

50.2 החבר יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.

50.3 החבר יעדר במשך שנה קלנדרית משלוש ישיבות של הוועדה, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת.

50.4       תינתן לחבר זכות שימוע לפני הדחתו

51    מילוי מקום שהתפנה בוועדת הביקורת:

נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר בוועדת הביקורת, יתמנה תחתיו הבא אחריו ברשימת המועמדים במניין הקולות.

סימן ח’ – רואה החשבון של העמותה:

52 רואה חשבון, ימונה על ידי “האסיפה הכללית” ויבקר את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, יבקר את ספרי חשבונותיה ויכין מדי שנה מאזן מבוקר של העמותה.

53  סמכויות רואה החשבון של העמותה:

53.1 לקבל מכל מוסד וממלא תפקיד בעמותה, כל מסמך ידיעה ו/או הסבר שיידרשו לו לביצוע תפקידיו.

53.2 לערוך ביקורת במשרד העמותה או בכל מקומות פעולותיה האחרים לשם בדיקת הניהול התקין של ספרי החשבונות.

54    שכר רואה החשבון של העמותה:

שכרו של רואה החשבון ייקבע על ידי הוועד המנהל (המזכירות).

פרק ד’ – שונות:

55   דמי חבר והשתתפות בהוצאות:

55.1 הוועד המנהל (המזכירות) יקבע את גובה ואת מועדי תשלומם של דמי החבר השנתיים בעמותה שיוטלו על החברים. החלטות אלה של המזכירות כפופות לאישור “המועצה”.

55.2 נסתיימה חברותו של חבר בעמותה מכל סיבה שהיא, יהיה אותו חבר זכאי להחזר דמי החבר היחסיים ששולמו על ידו בגין אותה שנה עבור יתרת השנה בה לא היה חבר בעמותה.

56   בוררות:

56.1 כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין חברי העמותה לבין מי ממוסדותיה והנוגע לפרשנותו ו/או לתחולתו של תקנון זה, יועברו להכרעתו של מי שיהיה באותה עת היועץ המשפטי של העמותה ו/או למי שימונה על ידו, וזאת על פי דיני הבוררות בישראל (להלן הבורר).

56.2 הבורר ידון בסכסוך כבורר יחיד.

56.3 הבורר יהיה פטור מתחולת הוראות סדרי הדין ודיני הראיות והוא ייתן את החלטתו מנומקת בכתב.

56.4 אימוץ התקנון הזה על ידי האסיפה הכללית ובקשת הצטרפות לעמותה של כל חבר חדש, דינן כחתימה על כתב בוררות לפי חוק הבוררות תשכ”ח – 1968.

57   שינוי התקנון:

57.1 העמותה רשאית לשנות את תקנונה או לקבל תקנון חדש בהחלטת האסיפה הכללית. החלטה על שינוי התקנון או קבלת תקנון חדש תתקבל ברוב של לפחות שני שליש מחברי העמותה המצביעים על הצעת ההחלטה, ובלבד שניתנה הודעה מראש על הכוונה להביא להצבעה באסיפה הכללית המתכנסת הצעת החלטה לשינוי תקנון העמותה.

57.2 תיקון או שינוי בתקנון זה, פירושם – בין שינוי התקנון, בין הוספה על הוראותיו ובין גריעה מהן.

57.3 הצעות לתוספות, שינויים ותיקונים בתקנון, יוגשו על ידי “המועצה”, הוועד המנהל, יו”ר העמותה . 

57.4 חברי עמותה רשאים להגיש הצעה לשינוי התקנון. הצעת חברי העמותה לשינוי התקנון תוגש  בכתב בצירוף נימוקים לעמותה, לפחות 50 יום קודם למועד האסיפה הכללית בתנאי שיתמכו בהצעה לפחות 30 חברי עמותה בחתימתם ובשמם.

58 רישום תקנון זה:

תקנון זה ירשם כתקנון העמותה במשרדי רשם העמותות והוא בא במקום ומבטל כל תקנון ו/או תיקוני תקנון קודמים, שהיו קיימים ו/או רשומים במשרדי רשם העמותות.

59 כינוס אסיפה כללית על ידי רשם העמותות:

לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף 13 או 14 לתקנון זה, רשאי רשם העמותות לכנסה או למנות אדם שיכנס אותה.

60 תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.