הצטרפות לעמותה


הצהרה ומסירת פרטים אישיים

 

תאריך לידה

הצהרה

אני, כמפורט לעיל, מבקש להתקבל כחבר/ה / להמשיך את חברותי במורשת דרך.

הנני מצהיר/ה כי הנני עוסק/ת בהדרכת תיירות נכנסת. הנני מצהיר כי איני חבר/ה בארגון עובדים אחר, אשר נוגד את חברותי במורשת דרך.

הנני מסכים/מה שבמידה ומורשת דרך תוכר כאירגון יציג, ניתן יהיה לנכות משכרי דמי אירגון (על פי חוק) אשר יועברו אל מורשת דרך על ידי המעסיקים, ובנוסף יועברו פרטי התשלום מהמעסיק/ים אל מורשת דרך וזאת בהתאם להחלטות מוסדות הארגון כפי שיתקבלו מעת לעת.

במקרה של תשלום דמי האירגון באמצעות ניכוי משכרי, יבוטל (באופן יחסי) תשלום דמי החבר באמצעי התשלום הקיי, ולא אדרש לשלם כפל מס.

מטרות מורשת דרך ותקנון הארגון ידועים לי. הנני מסכים/מה לאמור בתקנון מורשת דרך ומתחייב/ת למלא אחר הוראותיו, ואחרי כל החלטות מוסדותיה המוסמכים של מורשת דרך, כפי שיתקבלו מעת לעת.
הנני מאשר/ת את נכונות הפרטים שלעיל.

הנני מצהיר/ה כי מסרתי את הפרטים שלעיל, וחתמתי על בקשת הצטרפות זו מרצוני החופשי.

הנני מסכים/מה כי הפרטים שנמסרו ישמשו לדיוור ישיר בהתאם לצורכי מורשת דרך ולשם מילוי מטרות הארגון.

פרטים על סוג הכנסותיי
שכיר או עצמאי?

בעל רכב אשכולבעל רישיון לנהיגה ברכב אשכול

הצהרת ביטול חברות בארגוני עובדים אחרים

אם סימנת אחר נא פרט

החברות במורשת דרך מותנית בתשלום דמי חבר לשנה. לאחר מילוי כל הפרטים וצירוף צילום רישיון מורה דרך, האתר יעביר אותך לדף התשלום. ניתן לשלם בהעברה, שיק או אשראי
יש לשים לב כי חידוש החברות בעמותה מותנה בקבלת התשלום